Advies voor de student van kennis

5976

Shaykh Al-‘Allaamah Ṣaaliḥ bin Fawzaan Al-Fawzaan

Vraag:
Wat adviseert u de student van kennis met betrekking tot het vergaren van de Islamitische kennis en wat is de koers die men moet volgen in het opdoen van kennis? Moge Allaah u belonen.

Antwoord:
In de naam van Allaah de Barmhartige, De Erbarmer. Alle Lof behoort toe aan Allaah, de Heer der Werelden. Mogen de Zegeningen en Vrede van Allaah met de Profeet zijn, met zijn familie en zijn metgezellen. Vervolgens:

Waarlijk, het vergaren van de kennis wordt beschouwd als één van de meest waardevolle aanbiddingen, want aanbiddingen moeten gebaseerd zijn op kennis en op bewijs dat voortvloeit uit het Boek van Allaah en de Sunnah van Zijn Profeet. Aanbiddingen hebben voorwaarden, regels en Waadjibaat¹ en Sunan². De mens is verplicht hier kennis over te vergaren voor zover deze kennis vereist is om de vijf zuilen van zijn religie correct te kunnen praktiseren. Hij moet de kennis hebben om zijn religie correct te kunnen praktiseren, dit is een farḍ ‘ayn (verplichting) voor elke moslim. En wat de moslim verder aan extra kennis heeft zoals aḥkaamul mu’aamalaat (regels met betrekking tot de omgang tussen de mensen), aḥkaamul waṣaayaa (regels over de erfenis) en mawaarieth (kennis over erfrecht) etcetera, is kennis wat valt onder farḍ kifaayaa. Dit wil zeggen, wanneer een groep deze verplichting nakomt is dit voldoende en vervalt de zonde (van het niet nakomen van de verplichting) voor de rest.

Voorwaar, de Profeet ﷺ heeft gezegd:

الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ
“De geleerden zijn de erfgenamen van de Profeten.”
[Abū Daawud n. 3641]

Ook is het overgeleverd dat de engelen hun vleugels neerslaan voor de student van de kennis en dat alles vergiffenis vraagt voor de student van de kennis tot zelfs de vissen in de zee, vanwege de gunsten van het vergaren van de kennis.

De kennis moet echter genomen worden van de geleerden die betrouwbaar zijn in hun geloofsleer en in hun kennis van generatie op generatie. Want kennis moet vergaard worden middels het zitten bij de geleerden, niet door middel van het lezen van boeken. Het veelvuldig lezen van boeken behoort niet tot het vergaren van de kennis. Sterker nog dit kan ertoe leiden dat de mens nog meer afdwaalt. De kennis wordt vergaard via de werkelijke betrouwbare geleerden van generatie tot generatie. De kennis is slechts waardevolle kennis en mag alleen maar genomen worden van zij die bevoegd zijn deze te verspreiden. Het mag dus niet genomen worden van de muta’aalimien³ en mag ook niet genomen worden uit de boeken. De kennis moet en mag ook niet genomen worden uit de boeken. De kennis moet genomen van de rabbaanie geleerden.4

__________________________
¹ Voetnoot vertaler: Waadjibaat: meervoud van waadjib (ook wel Farḍ genoemd) is een regel wat inhoudt dat wanneer iemand een waadjib praktiseert, met de intentie het bevel van Allaah of de Profeet uit te voeren, hij recht heeft op een beloning en wanneer hij een waadjib niet praktiseerd, hij recht heeft op een bestraffing.
² Voetnoot vertaler: Sunan: meervoud van Sunnah (ook wel mustahab of mandub genoemd) is een regel dat betekent dat de persoon die de sunnah praktiseert met de intentie het bevel van Allaah of de Profeet uit te voeren wordt beloond en degene die de sunnah niet praktiseert niet wordt bestraft
³ Voetnoot vertaler: zij die graag willen laten zien dat ze kennis bezitten
4 Voetnoot vertaler: rabbaanie is een geleerde die de mensen eerst de basiskennis onderwijst alvorens het onderwijzen van kennis op hoog niveau.

 

Bron: www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/15434
Vertaald door Yalçın Ünsal

DELEN