Het bestempelen van Ahlus-Sunnah dat zij extremisten zijn in het weerleggen

930

Shaykh Mohammed Ibn Haadie Al-Madkhalie

 

O geliefde aanwezigen, er is een punt dat de aandacht verdient. En dit is, omdat er verwarring hierover is ontstaan. En doordat de mensen van begeertes en slechte bedoelingen hierin verwarring hebben geschept voor de mensen.

En dit punt is: de beschuldiging dat de geleerden en de mensen van de Sunnah, degenen die oprecht zijn met de Ummah en hen waarschuwen tegen religieuze innovaties en de mensen van begeertes, dat zij mutashaddid (streng) zijn. Vervolgens, proberen zij dit te onderbouwen, met de claim dat er onder de geleerden van de sunnah degenen zijn die mu’tadil (middelmatig) zijn, en mutashaddid (streng) en mutasaahil (gemakzuchtig). Hier hebben ze dus een fundament van gemaakt.

Vervolgens, nadat het voor hen niet voldoende was om hen, bouwend om het voorgaande, mutashaddid (streng) te noemen, zijn ze van dat woord overgestapt naar: ghulaat at-tadjrieh (extremisten in het weerleggen). En alle lof zij aan Allaah, degene die hun leugens open en duidelijk heeft ontbloot. En als antwoord hierop, om de mensen van de Sunnah standvastig te maken en we vragen Allaah om ons en jullie standvastig te maken op de waarheid en op de leiding totdat we Hem ontmoeten zeg ik:

Hetgeen zij zeggen; betreffende het onderverdelen van de geleerden van de wetenschap van al-djarḥ wat-ta’diel (het weerleggen en het prijzen) in middelmatigen, en gemakzuchtigen en strenge personen, klopt. En wat de geleerden hierover hebben gezegd is bekend. Echter, dit gaat over het vraagstuk dat gaat over de kritiek op de overleveringen, omtrent de dabt (precisie) en de hifdh (memorisatie) (van een overleveraar).

Echter wanneer het aankomt op al-bid’ah (religieuze innovaties): dit is een ander vraagstuk. Het (eerste) vraagstuk gaat over omtrent de dabt (precisie). We zeggen: een authentieke ḥadieth wordt overgeleverd door iemand die ‘adl (betrouwbaar) en daabit (secuur/precies) is. Toch? De dabt (precisie) in hetgeen wordt overgeleverd, daar gaat het (deze onderverdeling) over.

[De shaykh noemt enkele classificaties op in het vraagstuk van de mate van precisie/memorisatie van de overleveraar]

Er zijn dus 10 redenen dat een overleveraar bekritiseerd wordt. Wat dus zojuist is opgenoemd heeft met het onderwerp ad-dabt (precisie) te maken. Dus onder de geleerden van de wetenschap van het weerleggen en het prijzen in dit onderwerp (precisie van de overleveraars), zijn er degenen die streng zijn. Degenen die weerleggen om de kleinste fout die een overleveraar begaat. Daarom zeiden sommige van de imaams van de wetenschap van het weerleggen en prijzen: “Ik accepteer de woorden van hen allemaal, behalve die van Affaan bin Muslim en Abū Nu’aym, hun woorden accepteer ik niet.” Waarom? “Omdat deze twee niemand hebben gelaten behalve dat ze hen hebben bekritiseerd.”

Dit komt doordat deze twee een uitzonderlijke hoge gradatie van memorisatie hadden, waarop zij van anderen verwachtten dat ze als hen zijn. Dit is niet mogelijk. De een maakt heel soms een foutje, de ander veronderstelt zich soms iets onterecht in iets dat geen invloed heeft. Zijn graad van dabt (precisie) verlaagd hierdoor iets, waarop (zijn ḥadieth) de graad van ‘hasan’ (goed) krijgt, zijn ḥadieth wordt dus geaccepteerd. Enzovoorts, enzovoorts. Totdat je bij de gemakzuchtige aankomt, in dit onderwerp.

Een mutasaahil (gemakzuchtige) heeft het bijvoorbeeld over een onbekende overleveraar (مجهول) en toch kenmerkt hij hem als ‘betrouwbaar’. Zo zie je hem dus soms over iemand zeggen: “Ik ken hem niet, noch zijn vader, noch zijn opa.” En toch plaats hij hem in zijn boek dat hij ‘het boek van de betrouwbaren’ noemt. Hoe kan hij betrouwbaar (ثقة) zijn terwijl je hem niet kent en zijn vader niet kent? Hij is onbekend! (مجهول) Is dit dan geen tasaahul (gemakzucht)? Ja, dit is gemakzuchtigheid. Hieronder valt Ibn Ḥibbaan. En dit (voorgenoemde) tref je aan in zijn boek ‘de betrouwbaren’ (الثقات). Dus plaatsten (de geleerden) kanttekeningen bij hem wanneer hij iemand betrouwbaar noemde, vanwege zijn gemakzucht.

En de ander: Affaan en Abū Nu’aym en hun gelijken. (Zij zijn streng).

En Aḥmad en zijn gelijken vallen onder de mu’tadileen (middelmatigen).

Dit is dus het onderwerp van de precisie en memorisatie van de overleveraars. In dit vraagstuk heb je dus de mu’tadil (middelmatige), de mutasaahil (gemakzuchtige) en de mutashaddid (strenge). Maar we hebben hun nooit horen zeggen: ghulaat in djarh (extremisten in het weerleggen). Dit is de leugen van de 15e eeuw. [van de islamitische jaartelling, deze eeuw dus]. Ze (de eerder geleerden) hadden het nooit over ‘ghulaat at-tadjrieh’ (extremisten in het weerleggen). Ze hadden het over mutashaddideen (strenge personen).

En extremisme, is negatief. En een woord dat iets negatiefs inhoudt, (ook) volgens de Islamitische wetgeving. En deze personen proberen Ahlus-Sunnah met dit negatief punt te besmeuren.

Echter, hier zullen ze niet in slagen! Allaah سبحانه و تعالى heeft hun ontmaskerd! Echter wat betreft het tweede vraagstuk (al-‘adaalah): En dit is het onderwerp waaronder ze hetgeen wat in feite bij de hifdh (memorisatie) en dabt (precisie) van de overleveringen hoort, proberen te scharen. En ze proberen in dit vraagstuk hetgeen te plaatsen wat er niet bij hoort.

En dat is hetgeen waar de geleerden van de sunnah zich (nog steeds) op bevinden nadat de notatie/grondlegging van (de wetenschap van) het prijzen en het weerleggen van personen is beëindigd. Wij weerleggen en prijzen vandaag de dag dus nog steeds, echter volgens de woorden van de vroegere geleerden. We komen niet met onze eigen visie. En als ze (de vroegere geleerden) geschillen (over een persoon), onderzoeken we wat de juiste mening moet zijn. Is het echter mogelijk, dat Aḥmad iemand zwak verklaard heeft en jij deze persoon vandaag classificeert als betrouwbaar, vanuit jou eigen visie?

Nee….

Als jij bijvoorbeeld een andere mening hebt, dan moet dat gebaseerd zijn op de grondbeginselen (van deze wetenschap) en moet je kunnen verwijzen naar iemand die verschilde van mening met imaam Aḥmad. In dit opzichte, is de wetenschap van al-djarh wat-ta’diel dus nog bestaand in werkelijkheid. We gebruiken deze wetenschap nog, we bekritiseren hiermee de overleveringen en we zeggen dus aan de hand hiervan dat de ene middelmatig is en de ander streng. Echter niet vanuit onze eigen visie, maar op basis van hun woorden die zijn genoteerd En het noteren van deze overleveraars (van vroeger) en het noteren van hun situaties, is geëindigd.

Wij brengen hun woorden dus over, en wanneer er een geschil is, onderzoeken we wat de juiste mening moet zijn. Net zoals de vraagstukken in fiqh: wanneer de geleerden verschillen van mening zoeken we uit wat de juiste mening is. Baserend op de bekende fundamenten en de bewijzen. Maar het bekritiseren van al-bid’ah (religieuze innovaties) is hetgeen dat blijvend is tot vandaag de dag. En dat is de reden dat de geleerden van de sunnah praten over de mensen van begeertes. Als oprecht advies voor de ummah, om de ummah tegen hen te waarschuwen. Vervolgens hebben deze mensen deze zaken (de onderverdeling van mensen in mutasaahil/mu’tadil/mutashaddid) die horen bij het onderwerp dabt (precisie) genomen, en vervolgens geplaatst in het vraagstuk dat gaat over ‘het bekritiseren van bid’ah’ (wat tot het vraagstuk van al-‘adaalah behoort).

Er zijn toch 10 redenen om een overleveraar te bekritiseren? 5 hiervan hebben te maken met…? Geef antwoord! 5 hebben te maken met? ‘Dabt’ (precisie). En de 5 anderen hebben te maken met?  ‘adaalah’ (betrouwbaarheid). Met de betrouwbaarheid (van de overleveraar) Klopt toch? Dus het bekritiseren van een persoon vanwege zijn bid’ah, valt onder zijn ‘adaalah (betrouwbaarheid). En dit is dus blijvend tot het einde der tijden.

Dus in de tijd van de overleveringen werd er gezegd: Thiqqah Naasibie/ Thiqqah Khaaridjie/ Thiqqah Murdjie’ie/ Thiqqah Qadarie

Zien jullie dus dat het betrouwbaar verklaren gebeurd is op basis van de dabt (precisie), en het bekritiseren gebeurt op basis van zijn? ‘’adaalah’ Ze combineerden beide onderwerpen dus: ze prezen hem omtrent zijn dabt (precisie) en hifdh (memorisatie), en ze bekritiseerden hem vanwege zijn ‘adaalah. Omdat hij omtrent het vraagstuk van bid’ah aangetast is. En het profijt van deze (terminologie) uit zich in het meningsverschil onder de overleveraars of er van een persoon met bid3ah (overleveringen) genomen kan worden En dit meningsverschil is bekend: Wordt er hoe dan ook van hem genomen? Of wordt er hoe dan ook niet van hem genomen? Of wordt er een onderscheid gemaakt?

En dit vraagstuk is bekend.

Bij degenen die een onderscheid maken, wordt er gezegd: als zijn overlevering overeenkomt met zijn bid’ah, dan verwerpen we deze. En als hij komt met iets dat zijn bid’ah niet verdedigt, accepteren we zijn overlevering. Als hij komt (met een overlevering) dat niet ten gunste van zijn bid’ah is, wordt (zijn overlevering) geaccepteerd. Omdat de verdenking dan opgeheven is. Daarom werd er gezegd: Thiqqah Naasibie/ Thiqqah Qadarie/ Thiqqah Khaaridjie, enzovoorts. Het eerste woord heeft dus te maken met dabt en het tweede woord met ‘adaalah. Ze maakten dus onderscheid tussen de twee vraagstukken] En nu, willen ze het een op de plek van de ander plaatsen. [Ze willen wat hoort bij Dabt, onder ‘Adaalah plaatsen] Maar bij Allaah zij hebben gelogen!

En tussen ons en tussen hen zijn de boeken van de Sunnah en de geschiedenis van de Sunnah!

En tussen ons en tussen hen zijn de boeken in de geloofsleer! Als zij 1 letter vinden waarin we zien dat de Imaams van de waarheid het ene op de plek van de andere hebben gebruikt, laat ze dan hiermee komen!

De mensen van de sunnah zijn  het er allemaal over eens wat betreft het bekritiseren van bid’ah. In het boycotten van de mensen van bid’ah. En in het wegblijven van hen. En in het waarschuwen tegen hen. En in het verafschuwen van hen. En in het verlaten van hen. En in het waarschuwen tegen hun zittingen. Zij zijn het hier allen over eens. Er is niemand die daar ooit van afweek.

En vandaag de dag proberen ze met deze bedrieglijke, ongefundeerde, corrupte, criminele betoog mensen af te schrikken van de geleerden van de Sunnah. Degenen die oprecht zijn met de Ummah over de mensen van begeertes en bid’ah. Ik zeg tegen hen: Jullie zullen hier met de wil van Allaah niet in slagen!

Toen Sabiegh [die met twijfels begon te spreken] naar ‘Umar رضي الله عنه werd gebracht en hij hem sloeg, was hij dan van de ghulaat (extremisten)? En toen hij hem had verbannen naar Basrah in Irak, en ‘Umar naar de leider aldaar – Abū Musaa – schreef dat hij met niemand mocht zitten… Was hij van ghulaat at-tadjrieh (extremisten in het weerleggen)? Volgens de methode van deze mensen wel.

Het was pas totdat hij (Sabiegh) berouw had getoond, en zijn berouw oprecht was, en hij hierover schreef naar ‘Umar رضي الله عنه جميعا, dat ‘Umar het toestond dat hij met de mensen mocht zitten.

Toen Sufyaan Ath-Thawrie bij de mensen van Basrah kwam en ze hem vroegen over ar-Rabie’ ibn Sabieh, vroeg hij: “Met wie gaat hij om?” Waarop ze zeiden: “We zien niets anders dan de Sunnah bij hem.” Waarop hij zei: “Zeg me, met wie zit hij?” Toen zeiden ze: “Met al-Qadariyyah.” Waarop hij zei: “Dan is hij een Qadarie.” Dus…Was hij van ghulaat at-tadjrieh (extremisten in het weerleggen)? Ath-Thawrie??

We gaan van het ene (voorbeeld) naar het andere, omdat de bedoeling nu niet is om alles (in dit onderwerp) te noemen, maar slechts enkele voorbeelden.

(Zoals het voorbeeld van) Aḥmad رحمه الله: (Er werd hem gevraagd:) “O Abū ‘Abdillaah, ik zie dat een persoon van Ahlus-Sunnah omgaat met een persoon van Ahlul-Bid’ah, moet ik hem boycotten?” Hij antwoordde: “Of waarschuw hem tegen hem. Als je hem vervolgens (nog steeds) met hem ziet omgaan, zie hem dan als een en dezelfde.” Was Aḥmad ook van ghulaat at-tadjrieh (extremisten in het weerleggen)? Maa shaa Allaah.

Ahlus-Sunnah zijn het er allemaal over eens dat er moet worden gewaarschuwd tegen ahl al-bid’ah, en dat men moet wegblijven van hen en dat ze verafschuwd moeten worden, en dat ze weerlegd moeten worden en dat er moet worden gewaarschuwd tegen het omgaan met hen, en tegen degenen die met hen omgaan.

Hoe zit het dus met degene die uitvluchten voor hen zoekt? En hoe zit het met degenen die het voor hen opneemt?! En hoe zit het dan wel niet met degenen die omwille van hen slecht praat over de geleerden van de Sunnah?! Hij is hetzelfde als hen! Ook al kunnen degenen die hiertegen protesteren daar niet tegen.

En tussen ons en tussen hen zijn de boeken van de Sunnah in de ‘Aqiedah (geloofsonderwerpen). En de boeken die gaan over de overleveraars. ‘Dit zijn de paarden, en dat is het slagveld.’ Laat hen jullie dus niet voor de gek houden mijn geliefde broeders. De strijd tegen Ahlus-Sunnah op deze manier, is goedkoop en ontmaskerd.

En helaas zijn sommigen die zich toeschrijven aan de Sunnah hierin getrapt. Waarop ze net papegaaien zijn geworden: ze herhalen slechts wat hen wordt verteld. Ze zijn echter niet in staat om de lange zin na te zeggen. Slechts enkele woorden. Zo een persoon zegt dus deze woorden na als een papegaai. Hij is echter niet in staat om er met jou dieper op in te gaan, omdat dit niet zijn terrein is, en hij is er niet goed in, noch kent hij het.

Waar het om gaat: dit is een enorme beproeving. En dit is hetgeen wat voor verwarring heeft gezorgd tussen de rangen van de jongeren, tussen de studenten van kennis en tussen het gewone volk. En dat is dit bedrieglijke betoog dat in deze tijd is verschenen. En haar oorsprong komt van niemand anders dan de mensen van begeertes en bid’ah degenen die zich hebben toegewijd om innoveerders te verdedigen die horen bij de hedendaagse nieuwe sektes om daarmee de ogen te verblinden voor hun (corrupte) realiteit.

Maar alle lof zij aan Allaah:  de mensen van de ḥadieth, de Sunnah en de overleveringen zijn de meest intelligente mensen, de meeste zuivere mensen, de eerlijkste mensen, de dapperste mensen en meest oprechte mensen jegens de mensen. Zij trappen hier niet in. Trap dus niet in dit bedrieglijke betoog o broeders. Trap hier niet in! En besef wat hun doelen hiermee zijn en dat ze dit slechts hebben opgezet en ermee pronken om de innoveerders te verdedigen degenen die met hen lopen, en met hen zitten, en met hen omgaan, waarop ze zijn geworden als een en hetzelfde en hen daarop hebben gevoegd onder Ahlus-Sunnah. En (aan de andere kant) hebben ze degenen die hen waarschuwden tegen hen, besmeurd met dit bedrieglijke woord: ghulaat at-tadjrieh (extremisten in het weerleggen).

En ze hebben niemand hiervan gespaard. We zeggen tegen hen: Laat maar zien, wie hebben wij of de geleerden van de Sunnah bekritiseerd? En laat de mensen de reden van onze kritiek zien! Zijn jullie oprecht? Laat het dan maar zien! Zeg dus: hij heeft hem bekritiseerd. Waarom? Omdat hij zus en zo heeft gezegd. Laat de reden voor de kritiek zien!

Waarom vragen ze nu niet om de verduidelijkende kritiek (al-djarh al-mufassar)? Leg het de mensen uit, waarom zeggen we zus en zo over hem? Noem enkele punten van hem. Waarover wanneer de mensen hierachter komen, de volgende woorden op hem van toepassing zijn: [Poezië waarvan de betekenis neerkomt op:] Zijn gebreken zijn van zo een grote aard, dat we niet met hem zouden trouwen al zouden we overspoeld worden met de hoogte van de bruidsschat. Als de punten van degenen die door de geleerden van de Sunnah bekritiseerd zijn, zouden worden opgelezen aan het gewone volk – niet slechts aan de studenten van kennis – maar het gewone volk alleen al, dan zouden ze van hen vluchten zoals een gezond persoon van een leproos vlucht. De mensen van begeertes zijn dus een schande, zoals de schande [in de ogen van de mensen] van een leproos.

De leproos wordt niet beter van de nabijheid van de gezonde persoon, maar de gezonde persoon wordt wel besmet met lepra.
[Overpeins deze vergelijking!]

Ik vraag Allaah سبحانه و تعالى bij zijn  schone en perfecte namen en eigenschappen om ons en jullie van de mensen van de Sunnah te maken, en van de uitnodigers ernaar, en ons er standvastig op te maken, en ons verdedigers ervan te laten zijn, en strijders op de weg ervan te laten zijn. Voorwaar hij is جواد كريم

 

Vertaald door Abu Abdillaah Rifaz

Bekijk ook de vertaling op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=cp0FIR8SPGs&t=524s 

 

DELEN