Biografie van Shaykh ‘Abdul-‘Aziez bin ‘Abdillaah bin Baaz

3793

De biografie van Shaykh Al-‘Allaamah ‘Abdul-‘Aziez bin Baaz 1330-1420 H.

Hij is ‘Abdul-‘Aziez bin ‘Abdullaah bin ‘Abdur-Raḥmaan bin Muhammed bin ‘Abdullaah Aal Baaz. Aal Baaz is een familie die diep geworteld is in de kennis, handel en landbouw. Ze staat bekend om excellentie en goede manieren en stammen af uit Madienah. De Shaykh is geboren in Ar-Riyaaḍ, de hoofdstad van Nadjd op de twaalfde van de maand Dhul-Ḥidjah in het jaar 1330 H, 1912 Chr.

De Weledele Shaykh kon in het begin van zijn leven zien, maar zijn zicht zwakte af in het jaar 1346 H, na een ziekte aan zijn ogen. Daarna – in het jaar 1350 H – raakte hij zijn zicht volledig kwijt, hij was toen bijna twintig jaar oud. Dit heeft hem niet weerhouden van het opdoen van kennis, noch zijn doorzettingsvermogen verminderd. Hij ging juist verder met het opdoen van kennis en bleef in gezelschap van de elite van de grote rechtschapen geleerden. Hierdoor heeft hij heel veel van hen geprofiteerd. Ze hebben goede invloed op hem gehad in het begin van zijn leven als student met goede visie, nuttige kennis en streven naar hoogwaardige zaken. Ook zijn rechtschapen opgroei, nobele manieren en goede opvoeding zijn zaken die grote invloed hadden op zijn doorzettingsvermogen in het opdoen van kennis.

Shaykh Ibn Baaz رحمه الله had een sterk inzicht, dat weet eenieder die omgang met hem had en van hem kennis opgedaan heeft. Wat op zijn inzicht duidt is dat hij mensenkennis had en dat hij mensen op de behorende plek wist te zetten.

Hij gaf ze voorrang op anderen, liet meer waardering blijken en vroeg altijd naar hoe het met hun ging. Hij wist de leiders van de stammen in te schatten en de rechtschapenen te onderscheiden van de verdorvenen.

De Shaykh رحمه الله had ook inzicht in complexe vraagstukken die hem voorgelegd werden en benaderde deze met overpeinzing, voorkennis en wijsheid. Ze werden verschillende keren voor hem opgelezen totdat hij het oploste.

Ook zijn inzicht als het ging om het beantwoorden van vragen, waardoor hij altijd kort, duidelijk en doeltreffend antwoorde als de vraagsteller geen achtergrond van kennis had. In geval dat de vraagsteller een student van kennis was legde hij het uitgebreid uit, met beredeneringen en uitspraken van de mensen van kennis en maakte hij het juiste duidelijk met bondige woorden.

De Shaykh رحمه الله heeft de islamitische bibliotheek verrijkt met boeken over onder andere islamitische ‘Aqiedah, waarschuwingen tegen innovaties en andere verwerpelijkheden, fiqh en zijn fundamenten en stelregels, ook adhkaar (gedenkingen smeekbedes) en de profijten ervan, en meer.

Zijn schrijfwerken:

 1. – Al-Adillah Al-Kaashifah li Akhṭaa` ba’ḍ Al-Kuttaab
 2. – Al-Adillah An-Naqliyyah wal-Ḥissiyyah ‘alaa Imkaan Aṣ-Ṣa’ūd ilaa Al-Kawaakib wa ‘alaa Djarayaan ash-Shams wa sukun al-Ard
 3. – Iqaamah al-Baraahien ‘ala Ḥukm man Istaghaatha bi ghayri Allaah aw Saddaqa Al-Kahanah wal-‘Arrafien.
 4. – Al-Imaam Moḥammed Ibn ‘Abdul-Wahhaab: Da’watuhu wa Sieratuhu
 5. – Bayaan Ma’naa Laa ilaaha illa Allaah
 6. – At-Tahqieq wal-Ieḍaaḥ likathier min Masaa`il Al-Ḥadj wal-‘Umrah waz-Ziyaarah ‘alaa Ḍaw` Al-Kitaab was-Sunnah
 7. – Tanbiehaat Haamah ‘alaa ma katabahu Moḥammed ‘Ali Aṣ-Ṣaabunie fie Ṣifaat Allaahi D
 8. – Al-‘Aqiedah Aṣ-Ṣaḥieḥah wa maa Yuḍaaduhaa
 9. – Ad-Da’wah ilaa Allaah
 10. – Tanbieh Haam ‘alaa Kadhib al-Waṣṣiyyah al-Mansūbah ilaa Ash-Shaykh Aḥmad
 11. – Wudjūb Al-‘Amal bis-Sunnah wa Kufr man Ankarahaa
 12. – Ad-Da’wah ilaa Allaah Subḥaanahu wa Akhlaaq Ad-Du’aat
 13. – Ar-Rasaa`il wal-Fataawa An-Nisaa`iyyah
 14. – Fataawa Islaamiyyah
 15. – Fataawa Tata’llaq bi Aḥkaam Al-Ḥadj wal-‘Umrah waz-Ziyaarah
 16. – Fataawa al-Mar`ah li Ibn Baaz wal-Ladjnah Ad-Daa`imah
 17. – Fataawa Muhimmah tata’llaq bil-Ḥadj wal-‘Umrah
 18. – Fataawa wa Tanbiehaat wa Naṣaa`iḥ
 19. – Al-Fawaa`id Al-Djaliyyah fil-Mabaaḥith Al-Farḍiyyah
 20. – Majmu’ah Rasaa`il fiṭ-Ṭahaarah waṣ-Ṣalaat wal-Wuḍū`
 21. – Majmu’ah Al-Fataawa war-Rasaa`il an-Nisaa`iyyah
 22. – Naqd Al-Qawmiyyah Al-‘Arabiyyah ‘alaa Ḍaw` al-Islaam wal-Waaqi’
 23. – Wudjūb Al-Amr bil-Ma’rūf wan-Nahie ‘an Al-Munkar
 24. – Sharḥ Al-Uṣūl Ath-Thalaathah

De Weledele Shaykh heeft verschillende functies bekleed, waarvan: voorzitter van Oprichtingszitting bij de Islamitische Wereld Organisatie, de voorzitter van de Madjma’ Al-Fiqh Al-Islaamie, voorzitter van de Zitting van de Commisie van Grote Geleerden, en hij was de Algemene Muftie van het Koninkrijk Saoedie Arabië tot aan zijn dood رحمه الله.

Shaykh Al-‘Allaamah Ibn Baaz stierf in het jaar 1420 H (1999 Chr.).

Bron: www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=18907 (licht samengevat)
Vertaald door Umm Ahmed

DELEN