Collectie prijzingen van de geleerden voor Shaykh Rabie’

1906

Shaykh ‘Abdul-‘Aziez bin ‘Abdillaah bin Baaz

De Imaam, Al-‘Allaamah shaykh Ibn Baaz (d. 1420H) رحمه الله werd gevraagd over shaykh Rabie’ bin Haadie en shaykh Mohammed Amaan Al-Djaamie en hij zei:

“In het specifiek twee bezitters van deugdzaamheid, shaykh Mohammed Amaan Al-Djaamie en Shaykh Rabie’ bin Haadie Al-Madkhalie, zijn allebei van Ahlus-Sunnah en staan bij mij bekend om hun kennis en deugdzaamheid en (correcte) ‘Aqiedah en rechtschapenheid. En dr. Mohammed Amaan is overleden op donderdag 27e sha’baan van dit jaar (1416H) رحمه الله en ik adviseer ten strengste om te profiteren van hun boeken. We vragen Allaah om iedereen succes te schenken naar wat Hem tevreden maakt en vergiffenis voor de overledene, Shaykh Mohammed Amaan, en dat Hij alle moslims leidt naar datgene waar Hij tevreden mee is en waar het succes van Zijn dienaren ligt.”

 

Ook zei Shaykh Ibn Baaz رحمه الله:

“Shaykh Rabie’ behoort tot de gerenomeerden van Ahlus-Sunnah wal Djamaa’ah. Het is welbekend dat hij van Ahlus-Sunnah is en zijn boeken en artikelen zijn ook welbekend.”

Bron: cassette genaamd: “Aanprijzing van de geleerden op Shaykh Rabie’.”


 

Shaykh Mohammed bin Ṣaaliḥ al-‘Uthaymien

Vraag:
Wat is uw advies voor degenen die weerhoudt dat de bandjes van Shaykh Rabie’ worden verspreid, bewerend dat ze fitnah veroorzaken en dat er aanprijzingen in zitten van de autoriteiten in het Koninkrijk (Saudi-Arabië) en dat zijn aanprijzing voor de leiders (hukkaam) hypocrisie is.

Antwoord:
Wij zien dat dit verkeerd en een hele grote fout is. En Shaykh Rabee’ is van de geleerden van de Sunnah en van de mensen van het goede en zijn ‘aqiedah is goed en zijn manhadj is correct. Maar toen hij sprak over sommige kenmerken van sommige (bekende) mensen maakten ze hem ten schande.

 

Ook zei hij:

“Voorwaar, we prijzen Allaah (Verheven is Hij), dat hij het makkelijk maakt voor onze broeder, dr. Rabie’ bin Haadie al-Madkhalie om onze regio te bezoeken. (Zodat) hij degene voor wie sommige zaken niet duidelijk zijn te weten zullen komen dat onze broeder, moge Allaah ons en hem succes schenken, op salafiyyah is, de weg van de salaf.

En hiermee bedoel ik niet dat dat salafiyyah is een ḥizb is die de met de moslims daarbuiten wilt onderscheiden. Maar ik bedoel met salafiyyah dat hij (Shaykh Rabie’) op de weg van de Salaf is in zijn manhadj. Vooral op het gebied van het verwezenlijken van tawḥied en het verwerpen van hetgeen in tegenstrijd is hiermee (deze manhadj)…”


 

Shaykh, al-Muhaddith, Mohammed Naaṣir Ud-Dien Al-Albaanie

Shaykh Al-Albaanie (d. 1420H) رحمه الله over Shaykh Rabie’ en Shaykh Muqbil:

“Wij prijzen Allaah zonder twijfel dat Hij ons heeft voorzien van deze vrome da’wah die leunt op het Boek en de Sunnah en de methodologie van de vrome voorgangers. Vele uitnodigers naar de Islaam in verschillende Islamitische landen de plicht uitvoeren die maar door zeer weinigen worden uitgevoerd vandaag de dag in de Islamitische wereld. En daarom zijn deze twee geleerden een zegen. De twee uitnodigers naar het Boek, de Sunnah en waar de vrome voorgangers zich op bevonden. Zij bestrijden degenen die in strijd zijn met deze correcte methodologie (manhadj), zoals dit niemand is ontgaan. Zij worden alleen maar bekritiseerd door één van twee soorten mensen:

  • of een onwetende
  • of een volger van zijn begeerten.

… Wat betreft de onwetende, hij kan geleid worden omdat hij denkt dat hij kennis heeft en als hij het juiste leert wordt hij geleidt. Maar wat betreft de volger van zijn begeerten, daar kunnen we niets aan doen behalve dat Allaah تبارك وتعالى hem leidt.

Dus degenen die deze twee geleerden weerleggen – zoals we eerder hebben genoemd – is of een onwetende die onderwezen kan worden of een volger van zijn begeerten waartegen toevlucht gezocht moet worden bij Allaah van zijn kwaad. En we vragen aan Allaah om hem te leiden of zijn rug te breken.”

 

Ook zei Shaykh al-Albaanie over Shaykh Rabie’:

“Samengevat zeg ik: tegenwoordig is de drager van de vaandel van al-Djarḥ wat-Ta’diel – en met recht – onze broeder, dr. Rabie’. Degenen die hem weerleggen, weerleggen met geen enkele kennis. De kennis is juist met hem.”


 

Shaykh Muqbil bin Haadie al-Waadi’ie رحمه الله

“Wanneer je iets onduidelijk vindt, bel dan de nobele geleerden zoals: Shaykh Ibn Baaz, Shaykh al-Albaanie, Shaykh Saaliḥ al-Fawzaan, Shaykh Rabie’ en andere nobele broeders. Bel hen en profiteer van hen, moge Allaah jullie zegenen. Dit is wat ik mijn moslim broeders adviseer. Ik vraag Allaah dat Hij onze religie behoudt en dat Hij ons en jullie laat sterven als moslims.”


 

Shaykh Mohammed bin ‘Abdul-Wahhaab al-Banna

“De waarachtige en betrouwbare imaam van Djarḥ wat-Ta’diel is onze broeder Rabie’ bin Haadie. Bij Allaah, hij is de imaam van Djarḥ wat-Ta’diel van de veertiende eeuw.

Allaah zendt aan in elke eeuw iemand die deze religie zal doen herleven. De herlever van Djarḥ wat-Ta’diel met gerechtigheid, waarachtigheid en betrouwbaarheid, bij Allaah, is Rabie’ bin Haadie. Ik daag eenieder uit die hier tegen in gaat zonder bewijs vanuit zijn woorden, bandjes of boeken. Vraag hem (om iets naar voren te brengen). Ma shaa’ Allaah, moge Allaah hem behouden.”


 

Shaykh ‘Abdul-Muḥsin al-‘Abbaad al-Badr

Vraag:
O nobele Shaykh, geruchten hebben zich verspreid door sommige mensen met zieke harten die vals claimen dat u Shaykh Rabie’ in diskrediet hebt gebracht in een van uw lessen. En wij geloven dat zei enkel hiermee willen dat de geleerden tegen elkaar worden opgezet. Wat is uw reactie op deze individuen? Tevens zouden wij graag van u dat deze opname wordt verspreid als een verduidelijking van hun valsheid.

Antwoord:
Shaykh Rabie’ is van degene die zich bezigen met (het verspreiden van) kennis in deze tijd. En hij heeft zich grote inzet verricht in het dienen van de Sunnah. Ook heeft hij uitstekende en profijtvolle schrijfwerken. En ik breng hem niet in diskrediet noch waarschuw ik voor hem. Integendeel, ik zeg dat hij van de stevig gegrondveste mensen van kennis is.

We vragen Allaah ‘Azza wa djal dat hij iedereen succes schenkt.


 

Shaykh Zayd bin Haadie al-Madkhalie

Vraag:
Sommige uitnodigers naar de Islaam adviseren tegen het lezen van de boeken van Shaykh Rabie’ omdat daarin hardheid is. Is dit correct? Breng ons profijt, moge Allaah u belonen.

Antwoord:
De boeken van Shaykh Rabie’ zijn boeken van de Sunnah. Boeken die de (valse) ‘aqiedah corrigeren en (het zijn) boeken die de innovaties bestrijden. En (zijn boeken) roepen de mensen op naar het goede en om hun geloofsleer en methodologie te corrigeren. En dit is at welbekend is met de boeken van Shaykh Rabie’.

Degene die waarschuwt tegen de boeken van Shaykh Rabie’ heeft in zijn hart een ziekte, een ziekte van innovaties en twijfels en het is aan hem om terug te keren (naar de waarheid).


 

Shaykh Ahmad an-Nadjmie 

Vraag:
Wordt er kennis genomen van Shaykh Rabie’?

Antwoord:
Subhaan Allaah. Ja!

Alle lof zij aan Allaah en moge de vrede en zegeningen zijn met de Boodschapper van Allaah, zijn familie en zijn metgezellen. Ja, kennis wordt genomen van Shaykh Rabie’ en Shaykh Rabie’ is van mensen van de Sunnah en eenieder die anders dan dat zegt zit fout en we vragen Allaah om ons allen te vergeven.

Vertaald door Stichting as-Sunnah

DELEN