Wat is het salafisme

587

Shaykh Ṣaaliḥ bin Fawzaan al-Fawzaan

Salafisme betekent dat men zich op de methodiek van de vrome voorgangers bevindt; De metgezellen, de Taabi’ien (de moslims uit de generatie erna die hun methodiek volgen) en de generaties waarover getuigt werd dat ze de beste waren (*). Dit zijn de salafisten.

Salafisme betekent niet dat men het enkel beweert te zijn of dat men zich simpelweg hieraan toeschrijft. Echter is het gebaseerd op de werkelijkheid (en niet enkel op een bewering). Degene die zich aan het salafisme toeschrijft dient de geloofsovertuiging van de vrome voorgangers te bestuderen. Dit doet men door het te leren onder de geleerden middels een studie die correct en gedetailleerd. Zodoende zal hij een werkelijke en standvastige salafie zijn.

Hij zal dan een werkelijke salafie zijn zonder dat men dit slechts beweert te zijn. Vele mensen beweren salafie te zijn maar wanneer hen gevraagd wordt: ‘Wat is de methodiek van de vrome voorgangers, en waarop bevonden zij zich?’ dan zullen zij niet in staat zijn om hierop te antwoorden. Hierdoor zijn zij zoals degene die zegt: ‘Ik hoorde de mensen iets zeggen waarop ik het enkel heb na gezegd’. Deze uitspraak zal hem enkel schade toe berokkenen, noch zal het voor hem profijt brengen.

Allaah zegt over de metgezellen die de Islamitische emigratie hebben ondergaan (al-Muhaadjirūn) en de metgezellen die hen ontvangen hebben (al-Anṣaar):

“..En degenen die ze in weldaad hebben opgevolgd..”
[Surah at-Tawbah 9:100]

Hij zei: “..in weldaad..”

Wat inhoudt dat zij hun methodiek kennen, deze nauwkeurig en uitmuntend uitvoeren en hiernaar handelen. Dit betekent “..in weldaad..”

Het betekent niet dat men zich enkel eraan toeschrijft zonder dat men kennis erover heeft. Of dat men wel kennis hierover heeft maar het niet omzet in daden. Deze bewering zal hem dan geen profijt brengen. Vele mensen vandaag de dag zijn zoals dit.

Het is verplicht en vereist dat de methodiek van de vrome voorgangers bestudeerd wordt. Zowel in de scholen, instituten, faculteiten als in de moskeeën. Zo ook dient het bekend gemaakt te worden tijdens de vrijdags-preken, radiouitzendingen, of de diverse media-kanalen. Zodoende zal deze methodiek bekend worden en verspreiden (onder de mensen). Met als resultaat dat de mensen ernaar zullen handelen op basis van kennis en inzicht.

En degene die zich aan het salafisme toeschrijft is genoodzaakt om te leren wat het inhoudt en ernaar te handelen. Zodoende zal hij een werkelijke salafie.

Vertaald door Nordin Abu Mu’aawiyyah

DELEN